Algemene inkoopvoorwaarden

Zie hieronder de algemene inkoopvoorwaarden, of download een exemplaar hier.

 

1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
− Aanbod: ook wel aanbieding of offerte, elk aanbod door of namens de Wederpartij aan de Leverancier gedane aanbieding;
− Koper: ieder lid van een bij de Vereniging aangesloten brancheorganisatie door of namens wie deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard dan wel door of namens wie deze Algemene Inkoopvoorwaarden op duidelijk kenbare wijze worden of zijn toegepast, aan welk lid een Aanbod wordt gedaan of uitgebracht, welk lid als Koper een koopovereenkomst aangaat, of elk lid een andere overeenkomst inzake de levering en/of bewerking of verwerking van goederen en/of verrichting van diensten aangaat als partij aan wie, in wiens opdracht of ten behoeve van wie goederen dienen te worden geleverd en/of diensten te worden verricht;
− Schriftelijk(e): daar waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van Schriftelijke bevestiging, Schriftelijke overeenstemming of Schriftelijke kennisgeving, is onder Schriftelijk te verstaan dat dit per telefax of per reguliere post tussen partijen dient te geschieden namens personen die hiertoe in het betreffende geval bevoegd zijn;
− Vereniging: FHI, federatie van technologiebranches, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574;
− Verkoper: de partij die aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper enig product of goed verkoopt of doet verkopen en/of levert of doet leveren, en/of bewerkt of verwerkt of doet bewerken of verwerken en/of een dienst of diensten aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper verleent of doet verlenen, of die aan Koper een Aanbod doet betrekking hebbende op de verkoop en/of levering van enig product of goed en/of de verrichting van enige dienst, of die de wederpartij van Koper is in een overeenkomst tot verkoop en/of levering van goederen en/of verrichting diensten, of die aan, in opdracht of ten behoeve van Verkoper goederen levert of diensten verricht zulks in de ruimste zin.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod welke aan Koper wordt gedaan, op alle overeenkomsten van koop waarbij Koper als koper of inkoper partij is, op alle overeenkomsten inzake de levering van goederen aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper en/of de bewerking of verwerking of installatie van goederen voor, in opdracht van of ten behoeve van Koper en/of de verrichting van diensten aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper, en op alle leveranties en dienstverleningen gedaan of verricht aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper. Dit houdt onder meer in, dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden in hun geheel deel uitmaken van iedere overeenkomst als bedoeld in de vorige zin, behalve indien en voor zover uitdrukkelijk Schriftelijk anders tussen Koper en Verkoper mocht zijn overeengekomen.
2.2 Algemene voorwaarden niet zijnde de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden (waaronder mede begrepen verkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden of soortgelijke voorwaarden van Verkoper), ongeacht hoe die andere algemene voorwaarden mochten zijn genoemd of welke vorm zij mochten hebben, zijn niet van toepassing op al datgene waarop ingevolge artikel 2.1 deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, en iedere toepasselijkheid van dergelijke andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de  hand gewezen. Door het aangaan van een overeenkomst van koop met Koper waarbij Koper als koper of inkoper partij is, dan wel het aangaan van een overeenkomst met Koper inzake de levering van goederen aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper en/of  de bewerking of verwerking of installatie van goederen voor, in opdracht van of ten behoeve van Koper en/of de verrichting van diensten aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper, dan wel door het aanvangen van een levering aan of ten behoeve van Koper of  van het verrichten van een dienst voor of ten behoeve van Koper, dan wel het doen van een Aanbod aan Koper, aanvaardt Verkoper dat de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, en dat geen andere algemene voorwaarden dan deze  Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, en Verkoper doet voor zover relevant afstand van iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden of standaardvoorwaarden niet zijnde de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden.

 

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst van koop waarbij Koper als koper of inkoper partij is, dan wel een overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper en/of de bewerking of verwerking of installatie van goederen voor, in opdracht van of ten behoeve van Koper en/of de verrichting van diensten aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper, komt pas tot stand nadat deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Koper is aanvaard of aangegaan. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat een Aanbod die aan   Koper wordt gedaan pas tot een overeenkomst kan leiden wanneer dit of deze Schriftelijk is geaccepteerd door Koper.
3.2 De omvang en inhoud van een overeenkomst wordt bepaald door de aanvaarding daarvan door Koper als bedoeld in artikel 3.1.
3.3 Een overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 en wijzigingen daarin of nadere afspraken binden Koper slechts wanneer deze Schriftelijk zijn aangegaan door ondertekening door een of meer personen die bevoegd zijn Koper terzake te binden; afspraken gemaakt  met personeel of vertegenwoordigers van Koper welke daartoe niet bevoegd zijn binden Koper slechts indien en voor zover deze namens Koper door een of meer bevoegde personen Schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. Risico

4.1 Het risico voor goederen door of namens Verkoper verkocht en/of geleverd aan, ten behoeve van of in opdracht van Koper, is voor Verkoper tot aan het moment dat deze goederen uitdrukkelijk door Koper zijn aanvaard.
4.2 Wanneer levering is overeengekomen zoals bijvoorbeeld EXW, FOB, CIF, DDP of volgens een andere handelsterm, dient dit uitsluitend te worden verstaan als kostenbepalende voorwaarde en heeft dit geen enkele betekenis voor de overgang van het  risico, de  levering of de eigendomsovergang.

 

5. Kwaliteit en hoedanigheid

5.1 Onverminderd hetgeen in de opdracht van Koper en in de tot de opdracht van Koper behorende technische en andere specificaties, aanduidingen en omschrijvingen is vermeld of gestipuleerd, garandeert Verkoper ten aanzien van de goederen welke worden   geleverd aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper, in elk geval:
− dat deze geheel in overeenstemming zijn met wat door of namens Verkoper dan wel in de overeenkomst is gespecificeerd of vermeld met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit;
− dat deze zijn gemaakt, geproduceerd of samengesteld aan of uit nieuwe grondstoffenen nieuwe materialen van goede kwaliteit;
− dat deze zijn gemaakt, geproduceerd of samengesteld met goed vakmanschap;
− dat deze, voor zover aan Koper door of namens Verkoper monsters, modellen, stalen of voorbeelden zijn getoond of ter beschikking gesteld, identiek zijn aan die monsters, modellen, stalen of voorbeelden;
− dat deze voldoen aan de toepasselijke vereisten met betrekking tot capaciteit, productie, efficiency, snelheid, nut, bruikbaarheid, bedienbaarheid, opbrengst, prestaties, e.d. als overeengekomen of als aangeduid of omschreven in de opdracht van Koper en/of in de bij die opdracht behorende specificaties;
− dat deze geheel en al geschikt zijn voor het doel of de doelen als door of namens Koper aangegeven.
5.2 Voor het geval de leverantie bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten garandeert Verkoper dat deze zullen voldoen aan hetgeen is overeengekomen dan wel, indien te dier zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dat deze zullen voldoen aan de in de omstandigheden te stellen eisen van vakbekwaamheid, en dat het overeengekomen aantal arbeidskrachten voor de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn.
5.3 Indien in de overeenkomst en/of in daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt Verkoper geacht deze te kennen.

6. Inspectie, keuring, beproeving

6.1 Verkoper is gehouden om voor verzending of inlading van de aan, in opdracht van of ten behoeve van Verkoper te leveren goederen deze te inspecteren, keuren of te beproeven om vast te stellen dat deze geheel voldoen aan hetgeen tussen partijen is  overeengekomen. Koper is gerechtigd van Verkoper te verlangen dat deze Koper voldoende tijdig van tevoren omtrent een dergelijke inspectie, keuring of beproeving zal inlichten en Koper en diens vertegenwoordigers gelegenheid zal bieden bij deze inspectie, keuring of beproeving aanwezig te zijn en deze gade te slaan.
6.2 Indien dit door Koper wordt gewenst, is Verkoper gehouden om aan Koper een gewaarmerkte kopie te verstrekken van de inspectieresultaten of van het keurings- of testrapport, naar gelang wat van toepassing is. Voorts is Koper gerechtigd, indien zij Verkoper  daarom tijdig heeft verzocht, om ten aanzien van de te leveren goederen of enig deel daarvan voor eigen rekening verdere inspecties, keuringen en/of beproevingen te doen uitvoeren, in welk geval Verkoper gehouden is volledige medewerking aan de verdere  inspecties, keuringen en/of beproevingen te verlenen.
6.3 Koper is gerechtigd (doch nimmer verplicht) om gedurende de productie, vervaardiging, montage, assemblage, montage en installatie van de aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen deze goederen te (doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven gedurende normale werkuren, en Verkoper is gehouden om voor dit doel de medewerkers en vertegenwoordigers van Koper en degenen die de inspectie, keuring of beproeving uitvoeren toegang te verlenen tot de terreinen en ruimtes waar  deze goederen zich bevinden, en om indien nodig een geschikte ruimte voor de inspectie, keuring of beproeving ter beschikking te stellen, en om de voorts voor dit doel vereiste medewerking te verlenen.
6.4 Indien en voor zover niet uitdrukkelijk Schriftelijk anders door partijen is overeengekomen, zijn de kosten van inspecties, keuringen en beproevingen als waarop dit artikel betrekking heeft voor rekening van Verkoper, met uitzondering van de kosten van het personeel van Koper en van de vertegenwoordigers van Koper.
6.5 Indien Koper ter gelegenheid van enige inspectie, keuring of beproeving als in dit artikel bedoeld constateert of ontdekt dat de aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen (dan wel enig deel daarvan) niet voldoen aan de beschrijving of  indicaties in de opdracht of aan de tot de opdracht behorende specificaties, dan wel anderszins niet aan de overeenkomst voldoen, of dat het aannemelijk is dat de goederen (dan wel enig deel daarvan) ten tijde van de voltooiing van de productie, vervaardiging, montage, assemblage, montage of installatie, daaraan niet zullen voldoen, zal Koper Verkoper daarvan Schriftelijk op de hoogte brengen; alsdan zal Verkoper gehouden zijn alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te bereiken dat de goederen zullen voldoen aan de beschrijvingen, indicaties en specificaties als bedoeld.

7. Verpakking

7.1 Goederen die aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper dienen te worden geleverd, moeten op de juiste wijze en in voldoende mate zijn verpakt, behalve wanneer in verband met de aard van deze goederen verpakking daarvan niet mogelijk of niet gewenst zou zijn; de goederen moeten voorts voldoende zijn beschermd (door verpakking en/of anderszins) zodat zij hun bestemming in goede staat en onbeschadigd kunnen bereiken.
7.2 Verkoper zal de instructies van Koper met betrekking tot verpakking en verzending, conservering, merking, en de mede te leveren verzendingsdocumenten nauwkeurig opvolgen. Verkoper zal door of namens Koper gestelde bijzondere eisen aan verpakking en/of beveiliging zorgvuldig in acht nemen.
7.3 Koper is gerechtigd om zendingen die niet aan het in artikel 7.1 of artikel 7.2 bepaalde voldoen, zonder meer te weigeren.
7.4 Leenemballage wordt door Koper binnen een redelijke termijn voor rekening en risico van Verkoper geretourneerd tegen volledige creditering van het daarvoor door de Verkoper aan Koper in rekening gebrachte bedrag.

 

8. Transport

8.1 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk Schriftelijk anders tussen partijen mocht zijn overeengekomen, is Verkoper geheel verantwoordelijk voor het transport van de aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen naar de plaats of plaatsen waar deze goederen dienen te worden geleverd, afgeleverd en/of geïnstalleerd, daaronder mede begrepen het in- en uitladen van deze goederen. Verkoper garandeert dat het transport van bedoelde goederen zal geschieden met geschikte transportmiddelen  en op een dergelijke wijze zal geschieden dat de goederen in goede, onveranderde en onbeschadigde staat, en op efficiënte wijze zullen worden geleverd.
8.2 Verkoper is gehouden om voor eigen rekening en ten genoegen van Koper alle risico’s verband houdende met het transport (inclusief de inlading en uitlading) van de aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen voldoende te verzekeren en verzekerd te houden totdat het risico ten aanzien van die goederen op Koper is overgegaan. Verkoper is gehouden de eventuele instructies van Koper ten aanzien van het verzekeren van het transportrisico nauwkeurig op te volgen.

 

9 Levering

9.1 Verkoper is gehouden aan de, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen of te verrichten diensten te leveren of te verrichten op de plaats of plaatsen als in de opdracht van Koper aangegeven of als door partijen overeengekomen.
9.2 Verkoper is gehouden om de aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen te leveren en de voor, in opdracht van of ten behoeve van Koper te verrichten diensten te verrichten binnen de termijn(en) en op het tijdstip of de tijdstippen als  aangegeven in de opdracht van Koper of als door partijen overeengekomen; overeengekomen levertijden en termijnen van levering en tijden en termijnen voor het verrichten van diensten zijn bindend, en Verkoper is bij overschrijding daarvan automatisch in gebreke zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist.
9.3 Zodra Verkoper er van op de hoogte komt dat aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen niet kunnen worden geleverd op de plaats(en) en/of binnen de termijn(en) waar of waarbinnen en/of in de vorm waarin levering dient te geschieden, of dat voor, in opdracht van of ten behoeve van Koper te verrichten diensten niet kunnen worden verricht op de plaats(en) en/of binnen de termijn(en) waar of waarbinnen en/of op de wijze waarop deze dienen te worden verricht, is Verkoper gehouden Koper daarover terstond Schriftelijk in te lichten. Koper is alsdan gerechtigd, onverminderd de andere aan haar toekomende rechten (waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding), de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (ongeacht of er reeds goederen ingevolge de overeenkomst zijn geleverd of diensten ingevolge de overeenkomst zijn verricht), dan wel om een verlate levering of dienstverlening te accepteren. Indien Koper alsdan kiest voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de  overeenkomst, is Koper gerechtigd om (I) ófwel de reeds geleverde goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft dan wel waarop het deel van de overeenkomst dat ontbonden wordt betrekking heeft, aan Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Verkoper, in welk geval Verkoper aan Koper de reeds met betrekking tot die goederen betaalde bedragen terstond dient terug te betalen, (II) ófwel de reeds geleverde goederen te behouden.
9.4 Indien Koper om welke reden dan ook niet in staat mocht zijn of in de gelegenheid mocht zijn om aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen in ontvangst te nemen op het (de) overeengekomen tijdstip(pen), is Koper gerechtigd Verkoper te verzoeken de goederen op te (doen) slaan bij Verkoper zelf dan wel bij een of meer derden als door Koper daarvoor aanvaardbaar worden gevonden, en Verkoper zal in een dergelijk geval ervoor zorgdragen dat de goederen zullen worden beschermd tegen  invloeden van buitenaf en dat de goederen in goede, onveranderde en onvermengde staat zullen blijven. In zo’n geval zal Koper gehouden zijn om aan Verkoper een vergoeding te betalen voor de totale opslag van de goederen volgens het normale tarief dat in de  desbetreffende branche geldt.
9.5 Indien Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen, om welke reden dan ook, wenst op te slaan, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Verkoper; een dergelijke opslag laat de verplichtingen van Verkoper jegens Koper onverlet.

10. Tekortkoming van Verkoper

10.1 Wanneer goederen die door of namens Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper dienen te worden geleverd, niet zijn geleverd binnen de leveringstermijn of leveringsperiode, of niet op het (de) overeengekomen tijdstip(pen), en/of niet op de overeengekomen plaats(en), en/of niet op de wijze als overeengekomen, dan wel wanneer dergelijke goederen of enig deel of onderdeel daarvan niet in overeenstemming is of zijn met de aanduiding(en), omschrijving of specificaties in de opdracht of overeenkomst of enig daarbij behorend document of niet de kenmerken of eigenschappen bezitten die Koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, of niet de kwaliteit hebben die Koper mocht verwachten, of op enige andere wijze niet voldoen aan de overeenkomst, zal Verkoper automatisch in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.2 Wanneer diensten die door Verkoper voor, in opdracht van of ten behoeve van Koper dienen te worden verricht niet zijn verricht binnen de daarvoor overeengekomen termijn(en) en/of op de overeengekomen plaats(en) en/of op de overeengekomen wijze, dan wel wanneer dergelijke diensten of enig deel daarvan niet in overeenstemming zijn (is) met de aanduiding(en), omschrijving of specificaties in de opdracht of overeenkomst of enig daarbij behorend document of niet de kenmerken of eigenschappen bezitten die Koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, of niet de kwaliteit hebben die Koper mocht verwachten, of op enige andere wijze niet voldoen aan de overeenkomst, zal Verkoper automatisch in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.3 Indien Verkoper in gebreke is, zal Koper gerechtigd zijn om ófwel te verlangen dat de overeenkomst alsnog op de juiste wijze wordt nagekomen, ófwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang of met ingang van een door Koper gekozen datum te ontbinden onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10.4. Indien Koper in zo’n geval de overeenkomst ontbindt, is Koper gerechtigd om ófwel de reeds ingevolge de overeenkomst geleverde goederen voor rekening en risico van Verkoper aan Verkoper terug te zenden, ófwel die goederen dan wel enig deel daarvan te behouden, in welk laatste geval Koper gerechtigd zal zijn tot een reductie van de koopprijs van de behouden goederen in overeenstemming met de omstandigheden, en Koper tevens gerechtigd zal zijn bedragen die zijn verschuldigd in verband met aldus behouden goederen te verrekenen met al hetgeen Verkoper aan Koper verschuldigd mocht zijn.
10.4 Verkoper is aansprakelijk voor alle schade welke het direct of indirect gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van Verkoper in de nakoming van diens verplichtingen jegens Koper, en voor alle schade welke het direct of indirect gevolg is van het niet of niet tijdig inlichten van Koper door Verkoper dat een vertraging of andere tekortkoming aan de zijde van Verkoper wordt verwacht.

 

11. Herstel

11.1 Onverminderd het recht van Koper om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en om schadevergoeding te vorderen, is Verkoper gehouden om voor haar rekening ieder gebrek of mankement in of aan goederen door of namens Verkoper geleverd aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper dan wel enig deel of onderdeel daarvan, zo spoedig mogelijk en zonder kosten voor Koper te (doen) herstellen door vervanging en/of reparatie.
11.2 Verkoper is voorts gehouden voor haar rekening goederen te (doen) repareren of vervangen welke door of namens Verkoper zijn geleverd aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper, en welke zijn beschadigd, onklaar geraakt of zoekgeraakt gedurende het transport.
11.3 Koper is gerechtigd om, wanneer Verkoper zijn verplichting tot herstel en/of vervanging als bedoeld in artikel 11.1 en artikel 11.2 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsook in naar het oordeel van Koper spoedeisende gevallen, het nodige zelf te verrichten of door een of meer derden te doen verrichten voor rekening en risico van Verkoper.
11.4 In die gevallen dat reparatie van een beschadigd of gebrekkig goed niet mogelijk is houdt de verplichting van Verkoper ingevolge dit artikel 11 in dat zij zorg draagt voor zo spoedig mogelijke vervanging van de gebrekkige of beschadigde goederen door goederen welke geheel in de juiste staat verkeren.
11.5 De eigendom van en het risico voor de vervangen zaken berusten geheel bij Verkoper vanaf het moment van de vervanging, en zij dient deze zaken zo spoedig mogelijk tot zich te nemen.

 

12. Bewerking enz. van zaken van Koper

12.1 Indien Koper aan Verkoper zaken ter beschikking stelt ter bewerking, verwerking of ter vereniging of vermenging met zaken die Koper niet in eigendom toebehoren, dan blijven die eerstgenoemde zaken eigendom van Koper, respectievelijk worden de door bewerking, verwerking, vereniging of vermenging ontstane zaken eigendom van Koper; Verkoper is gehouden deze zaken zodanig onder zich te houden dat deze gemakkelijk herkenbaar en identificeerbaar zijn als eigendom van Koper.
12.2 Het risico ten aanzien van alle zaken bedoeld in artikel 12.1 blijft bij Verkoper totdat deze zaken aan Koper zijn geleverd en door Koper zijn aanvaard.
12.3 Verkoper is niet gerechtigd om zaken als bedoeld in artikel 12.1 te vervreemden of te bezwaren, te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen of door derden te doen gebruiken, is niet gerechtigd om deze zaken tot voorwerp van een zekerheidsrecht te maken, en is niet gerechtigd deze zaken te (doen) bewerken of verwerken dan wel met andere zaken te verenigen of te vermengen of handelingen met betrekking tot deze zaken te (doen) verrichten zodanig dat deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van  een of meer niet aan Koper in eigendom toebehorende zaken.
12.4 Indien Koper aan Verkoper zaken ter beschikking stelt voor montage, om supervisie op montage te verrichten, of om reeds gemonteerde of geassembleerde zaken te beproeven of in bedrijf te stellen, draagt Verkoper voor die zaken het risico vanaf de terbeschikkingstelling tot aan de aanvaarding door Koper van de desbetreffende leverantie.
12.5 De bepalingen uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden met betrekking tot de goederen door of namens Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren zijn alle tevens van toepassing op de bewerking, verwerking, vereniging en vermenging als bedoeld in artikel 12.1 en op de aldus bewerkte, verwerkte, verenigde en vermengde zaken.
12.6 Verkoper is volledig aansprakelijk voor alle schade welke aan de in dit artikel 12 bedoelde zaken mocht ontstaan, alsmede voor alle schade welke direct of indirect door die zaken mocht worden veroorzaakt, en Verkoper vrijwaart Koper voor aanspraken en vorderingen van derden gebaseerd op of verband houdende met dergelijke schade. Verkoper is gehouden zich voor haar rekening voldoende terzake van de in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te houden.

 

13 Assemblage, montage en installatie

13.1 Indien door Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren goederen ingevolge de opdracht of overeenkomst door Verkoper dienen te worden geassembleerd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is Verkoper gehouden ervoor zorg te dragen dat voor dit doel een voldoende hoeveelheid goed geschoold personeel ter beschikking zal zijn.
13.2 Na voltooiing van de assemblage, montage en/of installatie zal (zullen) een test of tests worden gehouden in aanwezigheid van Koper en Verkoper of hun vertegenwoordigers, en Verkoper is gehouden ervoor te zorgen dat een voldoende hoeveelheid goed geschoold personeel ter beschikking zal zijn totdat de test(s) tot een aanvaardbaar resultaat heeft (hebben) geleid.
13.3 Indien ter gelegenheid van een test als bedoeld in artikel 13.2 een gebrek, tekortkoming of defect in of ten aanzien van de goederen of enig deel daarvan blijkt, zal Koper gerechtigd zijn de  overeenkomst te ontbinden en de goederen dan wel enig deel daarvan voor rekening en risico van Verkoper aan Verkoper terug te zenden en om deze goederen dan wel enig deel daarvan voor rekening  en risico van Verkoper te (doen) demonteren, afbreken, verwijderen en/of terugzenden. Indien in zo’n geval Koper mocht besluiten de overeenkomst niet te ontbinden, is Verkoper gehouden voor haar eigen rekening en risico de gebrekkige, defecte of niet functionerende goederen te (doen) repareren of vervangen en/of opnieuw te (doen) assembleren, monteren en/of installeren.

14. Instructie, handleiding, gebruiksaanwijzing etc.

14.1 Verkoper is gehouden om Koper tijdig en in bruikbare vorm duidelijke instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, montagevoorschriften, onderhoudsvoorschriften e.d. ter beschikking te stellen als nodig zijn voor het gebruik en/of de toepassing, het onderhoud en de reparatie, en de opslag en bewaring van de aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper te leveren of geleverde goederen.
14.2 Verkoper is gehouden om Koper tijdig en in bruikbare vorm Schriftelijke instructies en andere informatie ter beschikking te stellen met betrekking tot de kenmerken, eigenschappen, kwaliteit, het gebruik en de toepassing van de goederen die aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper worden of zijn geleverd, welke noodzakelijk of wenselijk zijn in verband met de veiligheid en/of de gezondheid en veiligheid van mensen en dieren en/of in verband met het milieu in de ruimste zin.
14.3 Na voltooiing van de assemblage, montage en/of installatie van goederen als bedoeld in artikel 14.1 zal Verkoper voor de periode of periodes als nodig mocht zijn voldoende, goed geschoold personeel ter beschikking stellen om Koper en haar personeel en andere medewerkers voldoende te onderrichten en/of te trainen met betrekking tot het gebruik, de toepassing, het onderhoud en de reparatie van de geleverde goederen.
14.4 Indien door of namens Verkoper goederen zijn of worden geleverd aan, in opdracht  van of ten behoeve van Koper, welke niet behoeven te worden geassembleerd, gemonteerd of geïnstalleerd, maar ten aanzien waarvan instructie en/of training noodzakelijk of wenselijk is, zal Verkoper daarvoor voor zodanige periode als redelijk is voldoende, goed geschoold personeel ter beschikking stellen.
14.5 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk Schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, zullen handleidingen, gebruiksaanwijzingen, montagevoorschriften, onderhoudsvoorschriften en instructies in de Nederlandse taal zijn gesteld, en zullen instructies en  trainingen in de Nederlandse taal worden gegeven.
14.6 Handleidingen, gebruiksaanwijzingen, montagevoorschriften, onderhoudsvoorschriften en instructies op papier, diskette, CD-ROM of een andere gegevensdrager zullen steeds bij de prijs zijn inbegrepen; hetzelfde geldt ook voor instructie en training, behalve  indien en voor zover uitdrukkelijk Schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

15. Eigendomsovergang

15.1 Indien en voor zover niet uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, en onverminderd hetgeen omtrent het risico is bepaald in artikel 4, en onverminderd hetgeen is bepaald omtrent de eigendom van goederen in artikel 12 en artikel 17, zal de eigendom van goederen welke door Verkoper aan Koper dienen te worden geleverd op Koper overgaan op het moment dat deze worden uitgeladen op de plaats waar zij ingevolge de overeenkomst dienen te worden geleverd.
15.2 Indien aan Koper te leveren goederen conform hetgeen is bepaald in artikel 9.4 zijn opgeslagen, en de eigendom daarvan op grond van de overeenkomst van partijen op Koper mocht zijn overgegaan, is Verkoper gehouden ervoor zorg te dragen dat deze goederen zodanig zijn en blijven opgeslagen dat zij zonder moeite identificeerbaar zijn als eigendom van Koper, met dien verstande dat, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4, het risico voor die goederen voor Verkoper blijft tot het moment dat deze goederen  uitdrukkelijk door Koper zijn aanvaard.

16. Aanvaarding

16.1 Aanvaarding door Koper van goederen die dienen te worden geassembleerd of geïnstalleerd of die worden onderworpen aan een of meer keuringen of beproevingen zal geschieden door Schriftelijke goedkeuring. Aanvaarding van andere goederen zal gebeuren ofwel Schriftelijk, ofwel stilzwijgend doordat Koper gedurende veertien dagen nadat de goederen zijn geleverd deze niet heeft geweigerd en geen klachten of reclames met betrekking tot deze goederen heeft geuit.
16.2 Koper is gerechtigd de door of namens Verkoper geleverde goederen te gebruiken vóór de aanvaarding daarvan door Koper.

 

17. Materialen van Koper

17.1 Alle documenten, ontwerpen, tekeningen, modellen, specimina, facsimile’s, films, foto’s, tapes, diskettes, CD-ROM’s en andere gegevensdragers, vormen, matrijzen, kalibers of specifieke gereedschappen en apparaten en overige materialen, die door of namens Koper aan Verkoper ter beschikking zijn gesteld of die door Verkoper op kosten van Koper zijn vervaardigd of aangeschaft of ten behoeve van Koper zijn verkregen in verband met een overeenkomst tussen partijen dan wel in verband met een Aanbod of levering aan Koper, zullen eigendom blijven c.q. worden van Koper.
17.2 Verkoper is gehouden om de middelen en materialen als bedoeld in artikel 17.1 duidelijk herkenbaar als eigendom van Koper als bruiklener onder zich te houden, deze in goede staat te houden en te onderhouden en om deze te verzekeren en verzekerd te   houden zolang deze door of namens Verkoper worden gebruikt of zich bij Verkoper bevinden en/of zolang enige derde ze in opdracht of ten behoeve van Verkoper onder zich houdt.
17.3 Verkoper is gehouden de middelen en materialen als bedoeld in artikel 17.1 in goede staat aan Koper terug te geven c.q. ter beschikking te stellen zodra Koper hierom verzoekt, en indien zo’n verzoek niet wordt gedaan, in goede staat aan Koper terug te geven c.q. ter beschikking te stellen op het ogenblik dat de goederen aan Koper worden geleverd dan wel op zulk ander tijdstip of zulke andere tijdstippen als tussen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk mocht(en) zijn overeengekomen.
17.4 Indien Verkoper middelen en materialen als bedoeld in artikel 17.1 niet tijdig aan Koper teruggeeft of ter beschikking stelt, dan wel dergelijke middelen of materialen in beschadigde of verminderde of slechtere staat teruggeeft, is Verkoper gehouden om Koper alle in verband daarmede geleden schade te vergoeden; in zo’n geval is Koper gerechtigd het bedrag of de bedragen van dergelijke schade te verrekenen met al hetgeen Koper aan Verkoper verschuldigd mocht zijn.
17.5 Verkoper zal de middelen en materialen als bedoeld in artikel 17.1 uitsluitend gebruiken ten behoeve van de aan Koper te leveren goederen en de levering daarvan, dan wel ten behoeve van de voor, in opdracht van of ten behoeve van Koper te verrichten diensten en de verrichting daarvan, en Verkoper zal deze middelen en materialen niet voor enig ander doel gebruiken of doen gebruiken, kopiëren, vermenigvuldigen of verspreiden, en zal deze middelen en materialen niet ter beschikking stellen of doen stellen aan of van enige derde, en deze middelen en materialen niet (doen) bewerken of verwerken of verenigen of vermengen met andere zaken dan wel ten aanzien van deze middelen en materialen handelingen (doen) verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van een of meer andere zaken.

 

18. Geheimhouding

18.1 Verkoper is gehouden om alle gegevens en informatie welke door, namens of van de zijde van Koper ter beschikking zijn of worden gesteld of medegedeeld, en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten, als strikt vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden tegenover derden en niet te gebruiken of doen gebruiken voor enige ander doel dan waarvoor zij door of namens Koper ter beschikking zijn gesteld of medegedeeld, en Verkoper is voorts gehouden ervoor te zorgen dat haar personeel en alle andere personen aan de zijde van Verkoper aan wie dergelijke gegevens en informatie en resultaten worden bekend gemaakt of medegedeeld of bekend kunnen worden, op voldoende en adequate wijze zijn gebonden om deze geheim te houden en als strikt  vertrouwelijk te behandelen.
18.2 De verplichting van Verkoper als vermeld in artikel 18.1 geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie welke algemeen bekend zijn of welke voor het publiek vrij toegankelijk of vrij verkrijgbaar zijn.

 

19. Wettelijke voorschiften; vergunningen e.d.

19.1 Verkoper garandeert dat het ontwerp, de samenstelling, de hoedanigheid en de kwaliteit van de goederen die door of namens Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper worden geleverd in alle opzichten voldoen aan en in overeenstemming zijn met de voorwaarden en vereisten neergelegd in de toepasselijke wetten, richtlijnen, voorschriften en regels van overheidswege, die van internationale organisaties en supranationale autoriteiten daaronder mede begrepen; Verkoper garandeert voorts dat elk normaal, regulier of redelijk gebruik van deze goederen hieraan voldoet en hiermede in overeenstemming is.
19.2 Verkoper is verantwoordelijk voor het tijdig en in de juiste vorm verkrijgen van alle vergunningen, licenties, toestemmingen, concessies, registraties en certificaten die mochten zijn vereist voor het transport, de opslag, de levering, de handling, de assemblage, montage, installatie, opstarting, en/of het gebruik en de toepassing van de goederen welke door of namens Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve  van Koper worden of dienen te worden geleverd, of mochten zijn vereist voor de verrichting van diensten voor,  in opdracht van of ten behoeve van Koper, en Verkoper is gehouden deze vergunningen, licenties, toestemmingen, concessies, registraties en certificaten aan Koper te doen toekomen; de kosten die aan een en ander zijn verbonden of in verband daarmede dienen te  worden gemaakt zijn voor rekening van Verkoper.
19.3 Het verkrijgen van de vergunningen, licenties, toestemmingen, concessies, registraties en certificaten bedoeld in artikel 19.2 is een verplichting van Verkoper, en het ontbreken van enige vereiste vergunning, licentie, toestemming, concessie, registratie of certificaat als in dit artikel bedoeld ontslaat Verkoper niet van enige verplichting jegens Koper, en geeft Verkoper niet het recht de nakoming van enige verbintenis jegens Koper op te schorten.

 

20. Aansprakelijkheid

20.1 Verkoper is aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect wordt of is veroorzaakt door goederen welke door of namens Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper worden of zijn geleverd, dan wel direct of indirect wordt veroorzaakt door enig gebruik of toepassing van deze goederen of enig gebrek in deze goederen.
20.2 Verkoper is voorts aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect wordt of is veroorzaakt door enige tekortkoming van of van de zijde van Verkoper in de nakoming van enige verplichtingen jegens Koper.
20.3 Verkoper is verder aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect mocht worden veroorzaakt door het ontbreken van enige vereiste vergunning, licentie, toestemming, concessie, registratie of certificaat als bedoeld in artikel 19.2.
20.4 Verkoper vrijwaart Koper tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op of verband houden met schade als bedoeld in artikel 20.1, artikel 20.2 of artikel 20.3.
20.5 Verkoper is gehouden aan Koper alle schade, ongeacht de rechtsgrond, te vergoeden welke Koper, haar personeel en overige medewerkers en personen aan de zijde van Koper lijden tengevolge van een tekortkoming van of van de zijde van Verkoper in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper dan wel tengevolge van een onrechtmatige daad van Verkoper of van enig personeelslid van Verkoper, of van enige persoon die aan de zijde van Verkoper betrokken is bij de uitvoering van een overeenkomst; deze verplichting tot vergoeding van schade omvat tevens de vergoeding van schade veroorzaakt door enig goed van of gebruikt door Verkoper of enig goed van of gebruikt door een personeelslid van Verkoper of enig goed van of gebruikt door een persoon die aan de zijde van Verkoper betrokken is bij de uitvoering van een overeenkomst, of veroorzaakt door enig gebruik, toepassing of transport van zo’n goed.
20.6 Verkoper vrijwaart Koper tegen iedere vordering van een personeelslid of medewerker van Koper dan wel van een derde die gebaseerd is op of verband houdt met enige schade als bedoeld in artikel 20.5.
20.7 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten-)aansprakelijkheid, alsmede met in achtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Koper nimmer aansprakelijk voor enige schade welke direct of indirect mocht zijn of worden veroorzaakt door zaken, middelen of materialen welke door of namens Koper aan Verkoper ter beschikking zijn gesteld in verband met de uitvoering van een overeenkomst, en Verkoper vrijwaart Koper tegen aanspraken en vorderingen van derden welke zijn  gebaseerd op of verband houden met dergelijke schade.

 

21. Prijs

21.1 De overeengekomen prijs is de volledige prijs voor de te leveren goederen inclusief de kosten van verpakking, transport, verzekering en levering op de plaats(en) als door Koper aangegeven, en inclusief de instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, montagevoorschriften en onderhoudsvoorschriften en voorts (indien van toepassing) inclusief de kosten van assemblage, montage, installatie, opstarten, testen, instructie en training.
21.2 De overeengekomen prijs is vast en bindend, behalve indien en voor zover in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
21.3 In geval van levering van goederen op een andere plaats dan overeengekomen, zulks op verzoek van Koper, zijn de meerkosten daarvan voor rekening van Verkoper, behalve indien en voor zover door partijen Schriftelijk anders is overeengekomen.
21.4 Koper is gerechtigd de bedragen welke zij uit welken hoofde ook aan Verkoper verschuldigd is te verrekenen met al hetgeen Verkoper aan Koper verschuldigd is.

 

22. Industriële en intellectuele eigendom

22.1 Verkoper vrijwaart Koper tegen iedere aanspraak en vordering van derden verband houdende met enig door of namens Verkoper aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper geleverd goed, en/of enige door of namens Verkoper aan Koper ter beschikking  gestelde gegevens of informatie en/of verband houdende met enig gebruik, enige toepassing, enige bewerking, enige verveelvoudiging of verspreiding, dan wel enige vertoning of tentoonstelling van een dergelijk goed, gegeven of informatie, en gebaseerd op inbreuk of vermeende inbreuk van enig octrooirecht, gebruiksmodelrecht, modelrecht, recht op een tekening, kwekersrecht, exclusief recht ten aanzien van de topografie of circuit lay-out van een halfgeleiderproduct, auteursrecht of naburig recht, dan wel enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom.
22.2 Indien enig goed door of namens Verkoper geleverd aan, in opdracht van of ten behoeve van Koper het voorwerp is van een octrooirecht, gebruiksmodelrecht, modelrecht, recht op een tekening, auteursrecht of naburig recht, dan wel enig ander recht van  industriële of intellectuele eigendom van Verkoper, dan wel het voorwerp is van een licentie met betrekking tot een recht van industriële of intellectuele eigendom, zal herstel of reparatie van of wijziging in zo’n goed niet worden beschouwd als inbreuk op dat recht.

23. Tekortkoming van Koper

23.1 In geval van enige tekortkoming van Koper of van de zijde van Koper ten aanzien van een overeenkomst met Verkoper of de uitvoering daarvan zal Koper aan Verkoper nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag van de ingevolge die overeenkomst aan Koper te leveren goederen en nimmer meer verschuldigd zijn dan de werkelijke of geschatte waarde van die goederen ten tijde dat de tekortkoming zich voordoet.

 

24. Overmacht

24.1 Indien Koper door overmacht is verhinderd enige verplichting jegens Verkoper na te komen, is Koper gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de overmacht zal zijn geëindigd, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
24.2 Als ‘overmacht’ wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, en ongeacht of deze al dan niet te verwachten of voorzienbaar was, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van Koper tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of zeer bezwaarlijk of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis Koper redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten toedoen van  Koper optreedt of buiten de invloedssfeer van Koper ligt; als overmacht wordt ook beschouwd overmacht bij een leverancier of andere derde-contractspartner van Koper en niet presteren door een leverancier of andere derde-contractspartner van Koper.
24.3 Als ‘overmacht’ wordt tevens beschouwd, enig gevolg van een omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in artikel 24.2.
24.4 Indien Koper door overmacht is verhinderd om haar verplichtingen ten opzichte van een of enkele van haar leveranciers of contractspartners te voldoen maar niet ten opzichte van alle, dan is Koper gerechtigd te kiezen welke verplichtingen en jegens welke van zijn contractspartners zij zal nakomen en in welke volgorde, en welke niet.

 

25. Personeel en vertegenwoordigers van Koper

25.1 Koper is niet aansprakelijk voor schade welke direct of indirect wordt of is veroorzaakt door een lid van haar personeel, door een persoon aan de zijde van Koper betrokken bij de uitvoering van  verplichtingen jegens Verkoper, of door een agent of vertegenwoordiger van Verkoper.

 

26. Zekerheidstelling

26.1 Op verzoek van Koper is Verkoper gehouden, alvorens de haar opgedragen werkzaamheden te beginnen dan wel voort te zetten, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar  verplichtingen uit de met Koper gesloten overeenkomst.
26.2 Indien de door Koper verlangde zekerheid niet, of naar het oordeel van Koper niet op voldoende wijze, wordt aangetoond, is Koper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, onverminderd het recht van Koper tot het vorderen van schadevergoeding en onverminderd het recht van Koper tot terugbetaling door Verkoper van hetgeen door of namens Koper in  verband met de uitvoering van de overeenkomst reeds is betaald.

 

27. Beëindiging

27.1 Indien Verkoper in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Koper, is Koper gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang of met ingang van een door Koper gekozen datum te ontbinden of op te zeggen, onverminderd het recht van Koper tot het vorderen van schadevergoeding, en onverminderd het recht van Koper om nakoming al dan niet met schadevergoeding te verlangen of te vorderen.
27.2 Voorts is Koper gerechtigd, onverminderd de overige rechten van Koper waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding, de overeenkomst met Verkoper met onmiddellijke ingang of met  ingang van een door Koper gekozen datum te ontbinden of op te zeggen indien:
− Verkoper is of wordt failliet verklaard;
− Verkoper surseance van betaling aanvraagt of aan Verkoper (voorlopige of definitieve) surseance van betaling wordt of is verleend;
− Verkoper wanneer deze een natuurlijk persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld of het vermogen van Verkoper of een deel daarvan onder bewind wordt gesteld;
− Verkoper wanneer deze een rechtspersoon is wordt ontbonden of een besluit tot ontbinding met betrekking tot Verkoper wordt of is genomen of Verkoper in liquidatie treedt of een besluit met betrekking tot de liquidatie van Verkoper wordt of is genomen;
− Verkoper met een derde fuseert of door een derde wordt overgenomen;
− de rechtsvorm van Verkoper wordt gewijzigd, of;
− er een wezenlijke verandering komt in de activiteiten van Verkoper.
27.3 Indien zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 27.1 of als bedoeld in artikel 27.2, zullen alle vorderingen welke Koper op Verkoper mocht hebben of verkrijgen terstond volledig opeisbaar zijn.

 

28. Titels

28.1 De titels van de artikelen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden dienen uitsluitend om de lezing daarvan te vergemakkelijken doch hebben geen andere betekenis; in het bijzonder kunnen deze titels niet dienen voor de uitleg van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

 

29. Toepasselijk recht; forum

29.1 De overeenkomst tussen Koper en Verkoper en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
29.2 Geschillen tussen Koper en Verkoper, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waar Koper is gevestigd, met dien verstande dat Koper het recht behoudt als eiser haar vorderingen in te stellen voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Verkoper, en voorts met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van Koper om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen en/of in kort geding op te treden op die plaats(en) en voor die rechterlijke instantie(s) waar dit Koper wenselijk voorkomt.

 

30. Geldigheid

30.1 In geval enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste  beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

 

 

Uitgegeven door vereniging FHI, federatie van technologiebranches. De FHI Algemene Inkoopvoorwaarden 2010 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten